Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Ramadan & Puasa’ Category

Ramadan adalah bulan kesabaran; Sabar mentaati perintah Rasul

Mohd Riduan Khairi

Selepas mentaati perintah Allah, umat manusia diperintah untuk mentaati Rasul.Ini dijelaskan dalam banyak ayat yang menggandingkan perintah mentaati Allah dan mentaati Rasul.

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat.” (QS Al Ahzaab: 21)

Beriman dengan Nabi Muhammad dan menerima semua perintah dan meninggalkan larangannya termasuk dalam intisari akidah ahlus sunnah wal jamaah. Lebih dari itu, bukan sahaja beriman kepada Nabi Muhammad, bahka umat Islam diwajibkan untuk beriman dengan semua rasul-rasul yang telah Allah turunkan dan semua kitab-kitab sebelum Al-Qur’an diturunkan.

Allah memberitahu kita, sesiapa mentaati Rasul bererti dia mentaati Allah. Dan begitu juga sebaliknya, seperti yang dijelaskan dalam Surah An-Nisa’ ayat 80, maksudnya;

“Sesiapa yang taat kepada rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Sesiapa yang ingkar, maka (janganlah engkau bersedih wahai Muhammad) kerana Kami tidak mengutusmu untuk jadi pengawal (yang memelihara mereka daripada melakukan kesalahan).”

Sebuah kisah menarik telah dilaporkan dari Abdullah bin Mas’ud. Beliau berkata,

“Allah melaknat yang mentatu dan yang minta ditatu, yang mencukur alisnya dan mengasah giginya untuk kecantikan yang mengubah ciptaan Allah.”

Maka sampailah (perkataan Ibnu Mas’ud di atas) kepada seorang wanita dari suku Asad yang dipanggil Ummu Ya’qub, lalu ia datang dan berkata ( kepada Ibnu Mas’ud),

“Sesungguhnya telah sampai khabar kepadaku bahawasanya engkau telah melaknat perbuatan ini dan itu?”

 Jawab Ibnu Mas’ud, “ Mengapakah aku tidak melaknat orang yang telah dilaknat oleh Rasulullah shallallahu “ alaihi wa sallam dan terdapat di dalam Kitabullah.”

Perempuan itu berkata , “Sesungguhnya aku telah membaca Kitabullah (Al-Quran), maka aku tidak dapati di dalamnya apa-apa yang engkau katakan ?”

Jawab Ibnu Mas’ud, “Sesungguhnya jika engkau (benar-benar) membacanya, pasti engkau akan  dapati(apa-apa laknat yang aku sebutkan) , tidaklah engkau telah membaca (ayat): Apa-apa yang Rasul berikan kepada kamu maka ambillah. Dan apa-apa yang ia larang kamu(dari mengerjakannya) maka tingglkanlah.”

Perempuan itu menjawab, “ Ya!”

Ibnu Mas’ud berkata, “Maka  sesungguhnya beliau telah melarang dari mengerjakannya( yakni apa-apa yang  aku sebutkan di atas).”

Perempuan itu berkata lagi , “Maka sesungguhnya aku akan melihat(langsung untuk membuktikan kepadamu) bahawa isterimu pun juga melakukannya.”

Jawab Ibnu Mas’ud , “Pergilah dan lihatlah!”

Lalu perempuan itu pun pergi kemudaian ia melihat( keadaan isteri Ibnu Mas’ud) ,tetapi ia tidaka mendapatkan sesuatu pun juga dari apa yang ia maksudkan.”

Maka berkata Ibnu Mas’ud, “ Kalau sekirnya keadaan isteriku seperti itu, sudah pasti ia tidak akan kumpul bersama kami.”(Bukhari dan Muslim)

Mentaati Nabi Muhammad selepas kewafatannya bermakna mentaati warisan yang beliau tinggalkan iaitu hadis atau juga disebut sebagai sunnah. Nabi sendiri menjelang wafatnya mewasiatkan bahawa para nabi tidak pernah meninggalkan warisan harta berupa dinar atau dirham. Sebaliknya para nabi termasuk Nabi Muhammad mewariskan kepada keluarga dan umatnya  ilmu yakni Al-Qur’an dan Sunnah.

Hadis-hadis nabi sudah dikumpul, disusun dan dibukukan sejak zaman tabi’in lagi. Kitab-kitab hadis yang utama dalam Islam berjumlah 6 seperti :

 1. Sahih Bukhari karangan Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari (wafat 256 H)
 2. Sahih Muslim karangan Imam Muslim bin Hajjaj (wafat 271 H)
 3. Sunan Abu Dawud karangan Imam Abu Dawud Sijistani (wafat 275 H)
 4. Sunah Tirmidzi karangan Imam Abu Isa Tirmidzi (wafat 279 H)
 5. Sunan Ibnu Majah karangan Imam Ibnu Majah (wafat 273 H)
 6. Sunah An-Nasa’i karangan Imam An-Nasa’i (wafat 234 H)

Selain 6 kitab induk ini terdapat ramai lagi ahli hadis yang menyusun dan menyemak hadis yang otentik termasuk Imam Ahmad bin Hanbal (Musnad Imam Ahmad), Imam Malik bin Anad (Muwatta’), Al-Hakim (Mustadrak ‘ala Sahihain) dan beberapa tokoh hadis lain.

Proses penelitian hadis tidak pernah berhenti sehingga ke hari ini. Antara sarjana hadis kontemporari yang melakukan usaha-usaha ini termasuklah Syaikh Muhammad Nasiruddin al-Albani (wafat 1420 H), Syaikh Ahmad Muhammad Syakir (wafat 1377 H),  (semoga Allah merahmati mereka semua), Syaikh Abdul Muhsin Abbad, Syaikh Soleh Fauzan Al-Fauzan, Syaikh Rabi’ bin Hadi Umair l-Madkhali, Syaikh Syuaib Arnaut (semoga Allah menjaganya) dan beberapa lagi.

Selain menyusun kitab hadis, para ulama juga mengarang kitab-kitab yang menjelaskan maksud dan kandungan hadis. Kitab sahih Bukhari sebagai contohs sudah dijelaskankan atau disyarahkan lebih dari puluhan kitab. Namun antara yang paling popular dan otentik ialah karangan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dengan judul Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari.

Manaka kitab-kitab lain termasuklah Syarh Sahih Muslim karangan Imam Nawawi, Kitab Aunul Ma’bud yang mensyarahkan Sunan Abu Dawud, Tuhfatul Ahwazi syarah Sunan Tirmidzi karangan Syaikh Mubarakfuri dan beberapa kitab lain yang masyhur.

Perbahasan ini penting memandangkan hari ini sudah subur semula golongan yang menerima agama hanya dari Al-Qur’an semata-mata dan menolak hadis sebagai sumber hukum. Mereka digelar anti hadis ataupun Qur’aniyun.

Dalam pada itu terdapat juga segolongan orang yang menerima hadis sebagai sumber hukum agama, namun hanya memilih hadis-hadis tertentu sahaja. Mereka hanya menerima hadis yang diriwayatkan oleh ramai perawi, atau dalam istilah hadisnya ialah hadis mutawatir. Mereka menolak hadis-hadis ahad (yang diriwayatkan oleh beberapa orang sahaja) dalam bab akidah. Mereka termasuk dalam golongan muktazilah, iaitu golongan yang mendahulukan akal mengatasi wahyu.

Hari ini, golongan yang menolak hadis ahad dalam bab akidah menamakan kelompok mereka sebagai Hizbut Tahrir.

Imam hadis Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam satu makalahnya menggelar mereka ini sebagai ‘muktazilah moden’.

Mentaati Allah dan Rasul Seperti Memegang Bara Api

Mentaati perintah Allah dan Rasul pada akhir zaman ini bukan perkara yang mudah. Nabi pernah membuat perumpamaan berpegang dengan sunnah pada akhir zaman sama seperti memegang bara api. Lantaran besarnya cubaan dan beratnya beban yang dipikul untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasul.

Dan diriwayatkan dalam hadis yang lain, seseorang yang melaksanakan sunnah di akhir zaman akan mendapat pahala seperti 50 orang sahabat.

Dari Abu Umayyah Asy Sya’ baniy berkata: Aku bertanya kepada Abu Tsa’labah: Ya Aba Tsa’labah apa yg engkau katakan tentang ayat Allah yg artinya : Hai orang-orang yg beriman jagalah diri-diri kalian ; tidak akan bisa orang-orang yg sesat itu memberikan mudharat kepada kalian apabila kalian telah mendapatkan petunjuk. Berkata Abu Tsa’labah: Demi Allah aku telah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ayat itu maka baginda bersabda yang maksudnya:

Beramar ma’ruf dan nahi mungkarlah kalian sehingga kalian melihat kebakhilan sebagai perkara yang ditaati hawa nafsu sebagai perkara yangg diikuti; dan dunia sebagai perkara yangg diagungkan {setiap orang mengatakan dirinya di atas agama Islam dengan dasar hawa nafsunya masing-masing.Dan Islam bertentangan dengan apa yang mereka sandarkan padanya} tiap orang merasa takjub dengan akal pemikirannya masing-masing maka peliharalah diri-diri kalian dan tinggalkanlah orang-orang awam kerana sesungguhnya pada hari itu adalah hari yang penuh dengan kesabaran.Seseorang yang bersabar pada hari itu seperti seseorang yg memegang sesuatu di atas bara api seseorang yg beramal pada hari itu sama pahalanya dengan 50 orang yang beramal sepertinya.

Seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW yang ertinya: Ya Rasulullah pahala 50 orang dari mereka?

Rasulullah SAW: Pahala 50 orang dari kalian.”

(riwayat Imam Abu Daud, no 4341 dll dengan sanad yang hasan)

Penulis merupakan Ketua Biro Penerbitan Sekretariat Ilmuan Malaysia.

Read Full Post »

Ramadan adalah bulan kesabaran; Sabar mentaati perintah Allah

Mohd Riduan b Khairi

“Sabar itu ada tiga macam: (1) sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, (2) sabar dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan-Nya, dan(3) sabar dalam menghadapi ketentuan-ketentuan-Nya yang tidak sesuai dengan keinginan. Ketiga bentuk sabar ini  terkumpul dalam ibadah puasa, kerana (dengan) berpuasa (kita harus) bersabar dalam (menjalankan) ketaatan kepada Allah, dan bersabar dari semua keinginan syahwat yang diharamkan-Nya bagi orang yang berpuasa, serta bersabar dalam (menghadapi) beratnya (rasa) lapar, haus, dan lemahnya badan yang dialami orang yang berpuasa”(Lataif Ma’arif)

Manusia yang paling baik di sisi Allah menerima ujian yang paling berat. Mereka adalah para nabi dan para rasul. Dari kalangan rasul-rasul yang menerima ujian paling berat ialah Nabi Ibrahim (selawat dan salam buatnya). Beliau termasuk 5 orang rasul yang beri gelaran ulul azmi, lantaran beratnya ujian yang diberikan kepada mereka.

Beliau pernah diperintahkah oleh Allah untuk meninggalkan isterinya yang sarat hamil di tengah-tengah padang pasir yang tandus. Isterinya Hajar bertanya kepada suaminya Ibrahim beberapa kali, “Mengapakah kamu tegar meninggalkan kami di tempat sebegini?”

Dek kerana terlalu hiba, Nabi Ibrahim tidak tergamak menjawab soalan begini. Sehingga Hajar meneruskan, “Apakah ini perintah Allah?”. Kemudian baharulah Nabi Ibrahim mampu menoleh dan menjawab, “Benar wahai isteriku. Ini adalah perintah Allah.”

“Jika ini perintah Allah, tidak ada yang perlu dikhuatirkan lagi. Berangkatlah wahai suamiku”, ujar Hajar dengan takwa yang luar biasa. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya dari sahabat nabi Abdullah bin Abbas.

Ujian yang diterima oleh bapa segala nabi ini tidak terhenti begitu sahaja. Betapa Allah menginginkan pahala yang banyak buat nabi-nabinya, lantaran itu Allah menimpakan ujian yang banyak lagi berat.

Anak yang lahir di tengah-tengah gurun yang kontang itu, setelah dewasa diperintahkan supaya disembelih pula. Peristiwa ini dirakamkan Allah dalam surah As-Soffat, ayat 102 hingga ayat 109.

“Maka ketika anaknya itu sampai (ke peringkat umur yang membolehkan dia) berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata: “Wahai anak kesayanganku! Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu; maka fikirkanlah apa pendapatmu?” Anaknya menjawab: “Wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah, ayah akan mendapati aku dari orang-orang yang sabar”. Setelah keduanya berserah bulat-bulat (menjunjung perintah Allah itu), dan Nabi Ibrahim merebahkan anaknya dengan meletakkan iringan mukanya di atas setompok tanah. Maka Kami menyerunya: “Wahai Ibrahim!Engkau telah menyempurnakan maksud mimpi yang engkau lihat itu”. Demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Sesungguhnya perintah ini adalah satu ujian yang nyata. Dan Kami tebus anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Dan Kami kekalkan baginya (nama Yang harum) dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian. “Salam sejahtera kepada Nabi Ibrahim!”.

Demikian secebis kisah ujian yang diperintah oleh Allah kepada manusia-manusia terpilih. Bukan sahaja Nabi Ibrahim, bahkan semua nabi diuji dengan ujian yang berat. Allah Maha Adil tidak akan menguji atau memerintahkan sesuatu yang berada di luar kemampuan hambanya. Allah tidak memerintahkan hambanya yang lain seperti mana yang diperintahkan kepada para nabi. Jika dibandingkan, perintah Allah kepada umat Islam masih sangat ringan berbanding perintah yang diberikan kepada para nabi dan rasul.

Perintah-Perintah Allah Yang Utama

Perintah Allah yang paling utama di dalam Kitabnya ialah untuk beribadah semata-mata kepadaNya. Allah bukan sahaja mahu diibadahi, bahkan Dia meminta supaya ibadah itu hanya dilakukan kepadaNya. Inilah yang termaktub dalam kalimah syahadah, “Tiada Ilah – Tuhan (yang layak diibadati) melainkah Allah”.

Allah menegaskan hal ini dalam Surah Adz-Dzariyat, ayat 56, maksudnya;

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaKu.”

Mengabdikan diri hanya kepada Allah disebut juga mentauhidkan Allah. Perintah mentauhidkan Allah tidak hanya buat umat Nabi Muhammad menerusi kalam Allah Al-Qur’an. Sebaliknya perintah yang sama diberikan kepada semua Rasul pada semua zaman. Kendati apapun situasi dan masalah yang melanda sesuatu umat, perintah Allah yang pertama dan utama buat umat itu ialah mentauhidkan Allah.

Ini dijelaskan dalam Surah An-Nahl, ayat 36 pula bermaksud;

“Dan seungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan), ‘Sembahlah Allah (sahaja), dan jauhilah thaghut itu.”

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (semoga Allah merahmatinya) menulis,

“Orang yang mahu mengetahui keadaan alam akan mendapati bahawa sumber kebaikan di muka bumi ini adalah bertauhid dan beribadah kepada Allah Subhaanahu Wa Ta’aalaa serta taat kepada Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam. Sebaliknya semua keburukkan di muka bumi ini; fitnah, musibah, kegiatan, dikuasai musuh dan lain-lain penyebabnya adalah menyelisihi Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam dan berdakwah (mengajak) kepada selain Allah Subhaanahu Wa Ta’aalaa. Orang yang mentadabburi hal ini dengan sebenar-benarnya akan mendapati kenyataan seperti ini baik dalam dirinya mahupun di luar dirinya.” (Majmu’ Fatawa 15/25)

Ilmu yang menghuraikan cara-cara mentauhidkan Allah disebut sebagai akidah. Ia merupakan asas agama dan syarat sah diterima sesuatu amal. Orang-orang yang tidak berakidah dengan akidah yang benar, amalan baiknya tidak diterima. Sekalipun amal mereka banyak. Allah mengumpamakan amal mereka nanti di akhirat ibarat debu-debu berterbangan, tidak memberikan manfaat.

Peri pentingnya tauhid dan akidah yang benar, para ulama menyusun banyak kitab khusus menghuraikan akidah umat Islam yang benar. Mereka menghimpunkan secara khusus ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis yang berkaitan.

Al-Allamah Syaikh Muhammad bin Soleh al-Uthaimin (semoga Allah merahmahmatinya) menyenaraikan di dalam kitabnya Al-Ilmu beberapa buku akidah yang sangat bermanfaat untuk dibaca. Antaranya :

 1. Tiga Landasan Utama (Thalatahtul Ushul) : Syaikhul Islam Muhammad At-Tamimi
 2. Empat Kaedah (al-Qawa’idul Arba’) : Syaikhul Islam Muhammad At-Tamimi
 3. Membongkar Syubhat (Kasyful Syubuhat) : Syaikhul Islam Muhammad At-Tamimi
 4. Kitab Tauhid : Syaikhul Islam Muhammad At-Tamimi
 5. Aqidah al-Wasitiyah : Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (wafat 728 H). Buku ini mencakup nama-nama dan sifat-sifat Allah. Inilah kitab yang terbaik dikarang dalam bab ini dan amat penting untuk dibaca dan dipelajari.
 6. Aqidah Tahawiyah : Syaikh Abu Jaafar Ahmad bin Muhammad at-Tahawi (wafat 321 H)
 7. Syarah Aqidah Tahawiyah (penjelasan Kitab Aqidah Tahawiyah) : Syaikh Abul Hasan ‘Ali bin Abil ‘Iz. Kitab ini sudah diterjemah dan siap diterbitkan oleh JAKIM.

Selain dari kitab-kitab ini, beberapa sarjana lain menyebutkan juga beberapa judul lain dalam tulisan-tulisan mereka. Antaranya termasuklah :

 1. Ushul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal (wafat 241 H)
 2. Akidah Salaf Ashabul Hadis karya Imam As-Son’ani
 3. Syarhu Sunnah karya Imam Barbahari
 4. Asy-Syari’ah karya Imam Al-Ajurri (wafat 360 H)

Sekalipun akidah ditegaskan sebagai pokok perbahasan agama dan menjadi tema paling sering dibicarakan oleh Al-Qur’an, tidak dapat dinafikan akidah menjadi tajuk yag paling kurang diberi perhatian pada hari ini. Ini berlaku baik di majlis pengajian ilmu, wacana media ataupun kuliah-kuliah universiti. Polemik tentag fikah, siyasah dan falsafah jauh mendapat perhatian umat Islam berbanding akidah. Justeru tidak hairan para ulama’ ahlus sunnah bermati-matian mendakwahkan akidah sekalipun dakwahnya dipandang sepi dan sering diremehkan oleh masyarakat.

Penulis merupakan Ketua Biro Penerbitan Sekretariat Ilmuan Malaysia.

Read Full Post »

Sahabat Nabi bernama Abu Sa’id al-Khudri (semoga Allah redha kepada beliau) meriwayatkan dari Nabi Muhammad (selawat dan salam buat beliau)’, maksudnya;

“Barangsiapa sungguh-sungguh berusaha untuk sabar, nescaya Allah akan memudahkan kesabaran baginya. Dan tidaklah seseorang dianugerahi pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada sifat sabar.” (riwayat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim)

Ramadhan juga dikenali sebagai “bulan kesabaran” seperti yang diriwayatkan dalam kitab Silsilah Hadis Sahih oleh Syaikh Muhammad Nasiruddin al-Albani (semoga Allah merahmatinya).

Ibadah puasa dalam bulan Ramadhan dan sifat sabar mempunyai kaitan yang sangat erat. Jika makna puasa ialah menahan diri dari makan, minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa, demikian juga definisi sabar.

Allah berkata dalam kitabnya tentang sabar,

“Maka bersabarlah kamu dengan kesabaran yang indah.” (Al-Ma’arij ayat 5)

Di dalam kitab tafsirnya Fathul Qadir,  Imam Syaukani (semoga Allah merahmatinya) menjelaskan makna kesabaran yang indah sebagai; menahan diri dari berputus asa, dan menahan lisan dari keluh-kesah, serta menahan anggota badan dari perbuatan yang dilarang oleh Allah.

Dalam hadis yang lain nabi pernah berkata,

“Seandainya seorang memaki engkau atau mengatakan kamu bodoh, maka katakanlah ‘Sesungguhnya aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa’. (Sahih Al-Jami As-Saghir)

Nabi tidak berkata sesuatu melainkan ia merupakan wahyu atau petunjuk dari Allah.

Dari hadis ini dapat difahami, orang-orang yang berpuasa akan selalu diuji oleh Allah. Ujian-ujian berbentuk makanan dan minuman yang lazat lazimnya dapat ditempuh dengan baik. Selain itu, orang-orang yang berpuasa akan diuji dengan cacian dan makian dari orang lain. Termasuk juga berdasarkan hadis ini ujian dipanggil dengan ‘jahil’ dan ‘bodoh’.

Bagi menangani situasi ini, Nabi menyarankan kita memberitahu, “Saya berpuasa, saya berpuasa”. Tujuan pertamanya bukanlah untuk memberitahu orang yang mencaci kita, sebaliknya ialah untuk memberitahu diri kita sendiri, demi menjaga kualiti pahala puasa kita.

Hubungan Ibadah Puasa dan Ibadah Sabar

Ibadah puasa dan ibadah sabar punya hubungan yang erat. Allah menjanjikan ganjaran pahala yang tidak terbatas kepada orang-orang yang sabar di dalam Al-Qur’an,

“Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan disempurnakan (ganjaran) pahala mereka tanpa batas.” (Surah az-Zumar, ayat10)

Ini senada dengan ganjaran yang Allah janjikan kepada orang-orang yang berpuasa. Allah menentukan jumlah ganjaran yang akan diperolehi untuk kebanyakan amal ibadah. Sebagai contoh 10 ganjaran pahala untuk setiap huruf bacaan Al-Qur’an. Begitu juga ganjaran sehingga 700 kali ganda pada orang-orang yang ikhlas bersedekah.

Sebaliknya untuk ibadah puasa, Allah merahsiakan ganjaran yang akan diberikan. Kata nabi dalam satu hadis,

Semua amal (saleh yang dikerjakan) manusia dilipatgandakan (pahalanya), satu kebaikan (diberi ganjaran) sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat. Allah Ta’ala berfirman: “Kecuali puasa (ganjarannya tidak terbatas), karena sesungguhnya puasa itu (khusus) untuk-Ku dan Akulah yang akan memberikan ganjaran (kebaikan) baginya.” (riwayat Imam al-Bukhari & Imam Muslim)

Seorang sarjana Islam Imam Ibnu Rajab al-Hambali (semoga Allah merahmatinya) menjelaskan eratnya hubungan puasa dengan sifat sabar dalam ucapan beliau,

“Sabar itu ada tiga macam: (1) sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, (2) sabar dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan-Nya, dan(3) sabar dalam menghadapi ketentuan-ketentuan-Nya yang tidak sesuai dengan keinginan. Ketiga bentuk sabar ini  terkumpul dalam ibadah puasa, kerana (dengan) berpuasa (kita harus) bersabar dalam (menjalankan) ketaatan kepada Allah, dan bersabar dari semua keinginan syahwat yang diharamkan-Nya bagi orang yang berpuasa, serta bersabar dalam (menghadapi) beratnya (rasa) lapar, haus, dan lemahnya badan yang dialami orang yang berpuasa”(Lataif Ma’arif)

Read Full Post »

Tanggungjawab Terhadap Al-Qur’an

Secara umumnya ada empat tanggungjawab umat Islam terhadap Al-Qur’an. Pertama membaca Al-Qur’an, kedua memahami Al-Qur’an, ketiga mengamalkan kandungan Al-Qur’an dan keempat menghafal Al-Qur’an.

Bab ini tidak akan merincikan keempat-empat tanggungjawab umum umat Islam terhadap Al-Qur’an. Tulisan ini sekadar pengenalan atau sekilas pandang berkaitan topik yang dibicarakan.

1. Membaca Al-Qur’an

Tuntutan membaca Al-Qur’an sudah dijelaskan dalam bab yang berasingan. Nabi mengumpakana rumah yang tidak pernah dibaca Al-Qur’an di dalamnya sebagai kubur. Sarjana Islam menyatakan jangka masa yang ideal untuk mengkhatam Al-Qur’an ialah 40 hari sekali tamat membaca Al-Qur’an. Ia bukanlah suatu yang wajib, namun lebih merupakan anjuran dan galakan.

Ada sekelompok dari umat Islam berinteraksi dengan Al-Qur’an dengan sekadar membacanya sahaja. Bacaan mereka sangat baik dan amal ibadah mereka juga antara yang terbaik dari kalangan umat Islam. Situasi begini sudahpun berlaku sejak zaman Nabi Muhammad masih hidup lagi.

Dalam satu peristiwa, sahabat Abu Said al-Khudri melaporkan seorang lelaki bernam Zul Khuwaisirah dari pernah mempertikaikan keputusan Nabi Muhammad. Dari keturunan lelaki ini kemudian lahirnya satu puak sesat dari umat Islam bernama Khawarij. Kata nabi kepada golongan ini,

“Mereka membaca al-Quran tetapi tidak melebihi kerongkong mereka, mereka terkeluar dari Islam sebagaimana meluncurnya anak panah dari busurnya”.(HR Bukhari, Muslim dan Ahmad)

Golongan Khawarij termasuk dari 1 dari 72 pecahan umat Islam yang sesat. Namun kesesatan mereka dikaburi dengan ibadah zahir yang mereka lakukan dan bacaan al-Qur’an yang mereka lagukan. Dalam satu hadith yang lain Nabi Muhammad berpesan lagi,

Akan keluar satu kaum (Khawarij) dari umatku yang membaca al-Quran, mereka menyangka bahawasanya diberi pahala untuk mereka padahal (kemurkaan Allah) atas mereka. Solat mereka pula tidak melepasi tenggorokan mereka”. (HR Muslim)

Justeru itu, umat Islam hanya akan selamat apabila membaca Al-Qur’an diikuti dengan pemahaman yang benar dan beramal dengan kandungan al-Qur’an.

2. Memahami Al-Qur’an 

Al-Qur’an ialah perkataan Allah yang turun dari arasy ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadhan. Ia merupakan wahyu. Kandungan Al-Qur’an tidak dapat difahami dengan tepat melainkan dengan pemahaman yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabat beliau.

Tidak sedikit dari kalangan umat Islam yang mengajak untuk kembali kepada kandungan Al-Qur’an. Namun, dek kerana kaedah memahaminya melencong dari yang ditunjukkan oleh generasi awal Islam (salafussoleh), muncul banyak kesalahan. Maka muncul golongan-golongan sesat seperti Syi’ah, khawarij, muktazilah, Islam liberal, teroris dan banyak lagi. Semua mereka itu membawa slogan untuk kembali kepada Al-Qur’an. 

Allah tidak membebankan hambanya dengan sesuatu perkara yang sukar. Hal ini termasuklah dalam memahami Al-Qur’an. Allah telah memberi jaminan hal ini dalam Al-Qur’an,

“Dan sesungguhnya kami telah mudahkan pembelajaran Al-Qur’an, maka adakah orang-orang yang mengambil pengajaran?” (Surah Al-Qamar, ayat 17) 

Imam Syafi’i berpesan, “Barangsiapa yang belajar Al-Qur’an, maka harga dirinya menjadi mulia”. 

Untuk tujuan itu sarjana Islam telah menyusun beberapa kaedah untuk memahami Al-Qur’an. Ia bukan sekadar menguasai bahasa Arab dengan baik. Antara buku yang disusun membahas perkara ini ialah Bagaimana Memahami Al-Qur’an karangan Syaikh Muhammad Jamil Zainu. Beliau merupakan salah seorang tenaga pengajar di Masjidil Haram Mekah. Tahap-tahap memahami Al-Qur’an :

 

 • Memahami ayat al-Qur’an dengan ayat al-Qur’an yang lain. Sebuah buku yang terkenal menyusun pemahaman ayat al-Qur’an berdasarkan ayat al-Qur’an yang lain ialah buku Adhwaul Bayan karangan Syaikh Muhammad Amin Syanqiti.
 • Memahami ayat Al-Qur’an dengan penjelasan hadith Nabi Muhammad.
 • Memahami ayat Al-Qur’an dengan penjelasan sahabat. Antara sahabat nabi yang terkenal dan paling banyak membuat penjelasan ayat al-Qur’an ialah Sahabat Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas’ud, Abdullah bin Abbas dan beberapa sahabat yang lain.
 • Memahami ayat Al-Qur’an dengan penjelasan anak-anak murid sahabat yang digelar sebagai tabi’in seperti Mujahid, ‘Ikrimah, Atha bin Abi Robah dan Said bin Jubayr. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menulis dalam Muqadimah Usul Tafsir,”Manusia yang paling arif tentang tafsir Al-Qur’an ialah penduduk Mekah, kerana mereka adalah anak murid Abdullah bin Abbas”.

Penjelasan ayat-ayat Al-Qur’an ini kebanyakannya dihimpunkan oleh sarjana Islam menjadi sebuah kitab tafsir. Antara kitab tafsir yang diiktiraf dan dipercayai menghurai isi kandungan Al-Qur’an berdasarkan pemahaman Nabi Muhammad, para sahabat dan anak-anak murid sahabat ialah Tafsir Al-Qur’an ‘Azim karangan Al-Hafidz Ibnu Kathir. Ia juga dikenali sebagai Tafsir Ibnu Kathir dan sudahpun diterjemah ke dalam banyak bahasa dunia termasuk bahasa Melayu.

Al-Allamah Syaikh Muhammad bin Soleh al-Uthaimin (semoga Allah merahmatinya) di dalam bukunya Kitab al-Ilmu mencadangkan beberapa tafsir kontemporari seperti Taysirul Karim Rahman fi Tafsir Kalam Manan, karya Syaikh Abdurrahman bin Nassir as-Sa’di (semoga Allah merahmatinya). Ini adalah kitab yang bagus, mudah dan aman. Juga Adhwa’ul Bayan, karya al-’llamah Muhammad asy-Syinqithi (semoga Allah merahmatinya). Ini adalah kitab yang memadukan antara hadith, fiqih, tafsir dan usul fiqih.

Selain itu, sebuah lagi kitab tafsir kontemporari yang baik ialah Tafsir al-Aisar, karya Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi. Kitab tafsir ini dipuji oleh banyak sarjana kemudian kerana menafsirkan ayat dengan sistematik. Kesemua kitab-kitab tafsir ini sudah pun diterjemah ke dalam beberapa bahasa utama termasuk bahasa Melayu.

3. Mengamalkan kandungan Al-Qur’an

Pepata Arab ada menyebut,

Ilmu tanpa amal,

Ibarat pohon tanpa buah,

Ilmu tanpa amal,

Ibarat awan tanpa hujan,

Amal tanpa ilmu,

Amalnya tidak diterima dan tertolak.

Ada sebuah analogi yang menarik kepada orang-orang yang enggan beramal dengan isi kandungan kitab yang telah diturunkan kepada mereka.

“Analogi orang-orang yang diberikan Taurat, kemudian mereka tidak beramal dengannya adalah seperti keldai yang membawa kitab-kitab yang tebal”. (Surah Al-Jumu’ah, ayat 5)

Teladan yang paling baik umat Islam dalam mengamalkan Al-Qur’an tidak lain dan tidak bukan ialah anak-anak didik Nabi Muhammad sendiri. Mereka ini digelar sebagai sahabat nabi, iaitu orang-orang yang beriman dan sempat bertemu secara semuka dengan Nabi Muhammad.

Sahabat-sahabat Nabi Muhammad pernah bercerita kepada Abu Abdurrahman As-Sulami, bahawa Nabi Muhammad mengajar Al-Qur’an sepuluh ayat. Mereka tidak akan berpindah kepada ayat Al-Qur’an yang baru sebelum mereka faham dan beramal dengan ayat itu. (Hadis Ahmad)

Manaka seorang sahabat muda Abdullah bin Umar pula berkata, “Seorang yang terbaik dari sahabat Nabi Muhammad tidak menghafal Al-Qur’an kecuali satu surah atau semisal dengannya. Mereka mendapat rezeki dengan mengamalkan Al-Qur’an. Sedangkan pengikut akhir dari umat ini membaca Al-Qur’an, di antara mereka ada anak kecil dan seorang yang buta. Namun mereka tidak mendapatkan rezeki mengamalkan Al-Qur’an”.

Dan seorang lagi sahabat nabi yang terkenal bijak dan cerdas Abdullah bin Mas’ud berkata, “Kami merasakan sulit untuk menghafal lafadz Al-Qur’an dan mudah bagi kami untuk mengamalkannya. Sesungguhnya orang-orang setelah kami, mereka akan mudah menghafal Al-Qur’an namun mereka sulit untuk mengamalkannya”.

Berdasarkan kefahaman beberapa kisah di atas, kita dapat fahami bahawa cabaran mengamalkan isi kandungan Al-Qur’an jauh lebih berat berbanding cabaran menghafal Al-Qur’an.

4. Menghafal Al-Qur’an

Hafalan merupakan satu aspek penting dalam disiplin ilmu Islam. Hafalan mampu membaiki kefahaman terhadap sesuatu ilmu. Sarjana Islam generasi awal mula belajar dengan menghafal Al-Qur’an. Imam Syafi’i dilaporkan menghafal Al-Qur’an dalam usia yang sangat muda. Beliau juga menghafal seluruh kandungan kitab Muwatta’ sebelum belajar kandungannya bersama Imam Malik.

Kedudukan orang-orang yang menghafal Al-Qur’an sangat tinggi. Ini dijelaskan dalam beberapa hadith nabi,

“Nabi  Muhammad mengumpulkan di antara dua orang yang mati syahid dalam Perang Uhud kemudian beliau bersabda, “Yang mana lebih banyak hafal Al Quran”, ketika ditunjuk salah satunya, maka beliau mendahulukan pemakamannya di liang lahat.” (Hadis Bukhari)

“Yang menjadi imam dalam sholat suatu kaum adalah yang paling banyak hafalannya.” (Hadis Muslim)

“Dan perumpamaan orang yang membaca Quran sedangkan ia hafal ayat-ayatNya bersama para malaikat yang mulia dan taat.” (Hadis Bukhari & Muslim)

“Nabi Muhammad mengutus sebuah delegasi yang banyak jumlahnya, kemudian beliau menguji hafalan mereka, kemudian satu per satu disuruh membaca apa yang sudah dihafal, maka sampai pada giliran sahabat yang paling muda usianya, beliau bertanya, “Surah apa yang kau hafal? Ia menjawab, “Aku hafal suratini..suratini..dan suratAl Baqarah.”Benarkah kau hafal surah Al Baqarah?” Tanya Nabi lagi. Shahabi menjawab, “Benar.” Nabi bersabda, “Berangkatlah kamu dan kamulah pemimpin delegasi.” (Hadis Tirmudzi dan An-Nasa’i)

“Orang yang hafal Al Quran nanti akan datang dan Al Quran akan berkata: “Wahai Tuhan, pakaikanlah dia dengan pakaian yang baik lagi baru.”Maka orang tersebut diberikan makhota kehormatan. Al Quran berkata lagi: “Wahai Tuhan tambahkanlah pakaiannya.” Maka orang itu diberi pakaian kehormatannya. Al Quran berkata lagi: “Wahai Tuhan, redailah dia.” Maka kepadanya dikatakan, “Baca dan naiklah.” Dan untuk setiap ayat, ia diberi tambahan satu kebajikan.” (Hadis Tirmidzi)

Beberapa peristiwa ini menunjukkan orang yang menghafal Al-Qur’an mempunyai banyak keutamaan.

Berdasarkan sejarah, majoriti sarjana Islam memulakan pelajaran dengan belajar dan hafal Al-Qur’an. Ini membuktikan belajar Al-Qur’an sekaligus menghafalnya tidak akan membataskan potensi dan kemampuan seorang pelajar. Bahkan yang berlaku adalah sebaliknya, belajar dan hafal Al-Qur’an berupaya meningkatkan kecerdasan dan daya fikir.

Read Full Post »

TARTIL KETIKA MEMBACA AL-QUR’AN 

Umat Islam berlumba-lumba membaca Al-Qur’an dengan banyak pada bulan Ramadhan. Beberapa perkara perlu diberi perhatian ketika membaca Al-Qur’an. Ini kerana tuntutan membaca Al-Qur’an bukan sekadar membaca sahaja, sebaliknya dibaca dengan tartil. Seperti kata Allah dalam Al-Qur’an,

Bacalah Al-Qur’an dengan bacaan yang betul (tartil)” (Surah Muzammil, ayat 4).

Syaikh Soleh Fauzan al-Fauzan ketika ditanya tentang maksud tartil menjawab,

Membaca Al-Qur’an dengan tartil tidak cepat dan tidak pula terlalu memanjangkan madnya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang berlagak menjadi ulama dan yang mengaku pandai tajwid, ini bukan tajwid, ini bukan tajwid! Ini seperti menyanyi“.

1. Membaca Ayat Secara Bersambung

Terdapat sebilangan orang Islam yang ghairah untuk menamatkan bacaan Al-Qur’an sekurang-kurangnya sekali dalam bulan Ramadhan. Demi mengejar jumlah ayat, adakalnya ayat-ayat Al-Qur’an dibaca cepat-cepat dengan mengabaikan hukum tajwid dan mad. Satu perkara yang sering dilakukan oleh pembaca Al-Qur’an ialah mengabaikan mad dan waqaf (berhenti pada hujung ayat). Bahkan tidak sedikit dari kalangan imam terutamanya imam solat terawih yang mengabaikan waqaf.

Sesetengah mereka beralasan untuk mendapatkan pahala lebih dengan menzahirkan sebutan huruf-huruf akhir pada setiap ayat. Yang nyata ia bertentangan dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad.

Ummu Salamah, salah seorang isteri Nabi Muhammad pernah menceritakan,

“Nabi Muhammad memotong-motong bacaan Al-Qur’annya ; beliau membaca “Alhamdulillahi robbil alamin” kemudian berhenti, lalu membaca “Ar-rahmanirrahim”, kemudia berhenti, lalau membaca, “Maliki yaumiddin”. (HR Tirmidzi) 

Perbincangan tentang hadith ini telah disebutkan oleh sarjana Islam Ibnu Qayyim al-Jawziyah di dalam kitabnya Zaadul Ma’ad,

Cara yang paling baik ialah berhenti di setiap penghujung ayat, meskipun ayat itu berkaitan dengan ayat berikutnya. Sebahagin pakar Al-Qur’an berpendapat agar bacaan ayat yang berkaitan disambung sahaja tanpa berhenti. Namun mengikut petunjuk Nabi Muhammad dan Sunnahnya lebih utama”.

Sarjana hadith mutakhir Syaikh Muhammad Nasiruddin al-Albani juga berkongsi pandangan yang sama. Kata beliau, “Berhenti di hujung ayat termasuk amalan sunnah yang banyak ditinggalkan oleh pembaca Al-Qur’an hari ini”. 

2. Membaca Dengan Baik vs Membaca dengan Jumlah Yang Banyak 

Ganjaran membaca Al-Qur’an dikira pada jumlah huruf yang dibaca. Ini dapat difahami dari hadith nabi,

“Siapa yang membaca satu huruf dari Kitabullah maka baginya satu kebaikan dan setiap kebaikan akan dilipatkan gandakan sepuluh, aku tidak mengatakan (آلـم) satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf“ (HR Bukhari)   

Sejumlah orang berusaha untuk membaca sebanyak yang mungkin demi mengejar pahala huruf demi huruf. Hingga sebahagian dari mereka mengabaikan tartil yang dituntut oleh Al-Qur’an sendiri, “bacalah Al-Qur’an dengan bacaan yang betul (tartil)” (Surah Muzammi, ayat 4).

Hal ini telah dibahaskan oleh sarjana Islam sejak dahulu lagi. Antara membaca sedikit secara tartil dan membaca banyak tanpa tartil, yang manakah lebih utama? Hal ini dijelaskan oleh Prof Dr Ibrahim bin Amir Ruhaili di dalam buku beliau yang bertajuk “Amal Apa Yang Paling Utama?”

Sarjana Islam berbelah-bagi pendapat menentuka amal yang mana lebih utama. Masing-masing membawakan argumen. Namun pengarang buku ini memilik untuk menguatkan pandangan yang mengatakan membaca Al-Qur’an secara tartil dengan jumlah yang sedikit lebih utama berbanding membaca Al-Qur’an dengan banyak secara tidak tartil.

Beliau membawakan perkataan Imam Nawawi, “Ulama sepakat makruh membaca Al-Qur’an dengan cepat dan berlebih-lebihan. Mereka mengatakan membaca satu juz Al-Qur’an dengan tartil lebih utama dari membaca dua juz Al-Qur’an dengan waktu yang sama tanpa tartil”.

Pendapat ini dipilih berdasarkan dalil ayat Al-Qur’an,

Yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Mahaperkasa Maha Pengampun”. (Surah Al-Mulk, ayat 2)

Ayat ini menjelaskan bahawa keutamaan sesuatu amal itu bergantung pada kualiti perlaksanaan, bukan berdasarkan kuantiti.

 

Read Full Post »

MEMBACA AL-QUR’AN 

Imam Malik bin Anas berkata bahawa Ramadhan ialah bulan Al-Qur’an. Al-Qur’an kalam Allah diturunkan dari Luh Mahfudz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadhan.

 

“Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia, dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan (menjelaskan) perbezaan antara yang benar dengan yang salah.”

(Surah Al-Baqarah, ayat 185)

Nabi Muhammad membaiki bacaan Al-Qur’an pada setiap malam di bulan Ramadhan. Bahkan bacaan beliau disemak oleh duta Allah iaitu malaikat Jibril. Beliau membaca Al-Qur’an pada setiap malam bersama Jibril sehingga tamat Al-Qur’an. Dilaporkan pada tahun terakhir sebelum nabi wafat, beliau menghabiskan bacaan Al-Qur’an bersama Jibril sebanyak dua kali tamat.

Sahabat Abdullah bin Abbas menceritakan perihal Nabi Muhammad ketika berada di dalam bulan Ramadhan. Katanya,

“Nabi Muhammad  adalah manusia yang paling pemurah dalam kebaikan. Beliau juga adalah manusia yang paling pemurah pada bulan Ramadhan lebih-lebih lagi ketika bertemu malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengunjungi Nabi Muhammad pada setiap malam sepanjang bulan Ramadhan. Mereka berdua bertadarus Al-Qur’an bersama-sama. Sifat pemurah Nabi Muhammad ketika bertemu Jibril laksana angin yang berhembus”. (Bukhari & Muslim)

Syaikh Abdul Aziz bin Baz menyebutkan beberapa pengajaran dapat diambil dari hadith ini berkaitan membaca Al-Qur’an.

1. Membaca Al-Qur’an Bersama Orang Yang Pandai Membaca Al-Qur’an

Pertama, belajar membaca Al-Qur’an bersama orang yang lebih bijak. Nabi Muhammad belajar membaca Al-Qur’an bersama malaikat Jibril yang merupakan duta dari Allah. Hanya belajar dari orang yang lebih pandai membaca Al-Qur’an, seseorang itu dapat membaiki kefahaman terhadap Al-Qur’an dan merapikan lafaz-lafaz bacaan.

Menurut nabi, “Orang yang membaca Al Quran dan dia pandai membacanya maka (nanti di akhirat akan dikumpulkan) bersama para malaikat yang mulia, sedangkan orang yang membaca Al Quran dan dia terbata-bata karenanya serta kesusahan  maka baginya dua pahala “ (Bukhari dan Muslim)

Jelas sekali kedudukan orang yang pandai membaca Al-Qur’an sangat mulia. Namun begitu, agama tidak menyia-nyiakan bacaan orang yang belum pandai membaca Al-Qur’an. Mereka tetap diberi pahala selagi mana mereka berusaha membaca dan belajar untuk memperbaiki bacaan mereka.

2. Membaca Al-Qur’an Pada Waktu Malam

Pengajaran kedua pula ialah, membaca Al-Qur’an pada waktu malam di bulan Ramadhan adalah lebih utama berbanding pada waktu siang. Ini berdasarkan Nabi Muhammad dan Jibril membaca Al-Qur’an pada waktu malam sepanjang bulan Ramadhan.

Tidak dapat dinafikan, suasana pada waktu malam hari jauh lebih kondusif dan selesa untuk beribadah berbanding siang hari. Pada waktu malam, cuaca lebih dingin dan suasana lebih tenteram tanpa bunyi kenderaan dan hiruk-pikuk manusia.

Persekitaran begini akan mendorong seseorang itu membaca Al-Qur’an lebih tenang tanpa tergopoh-gapah.

3. Semangat dan Antutias Generasi Awal Islam Membaca Al-Qur’an

Menyedari kelebihan dan keutamaan membaca Al-Qur’an pada bulan Ramadhan, maka para sarjana Islam dan orang-orang soleh dari generawi awal Islam berlumba-lumba memborong pahala membaca Al-Qur’an.

Seorang tabi’in besar (anak murid sahabat Nabi Muhammad), Imam Muhammad bin Syihab bin Zuhri meninggalkan majlis kajian hadith apabila memasuki bulan Ramadhan untuk fokus pada Al-Qur’an. Beliau dilaporkan pernah berkata, “Sesungguhnya amal yang dilakukan pada bulan Ramadhan ialah membaca Al-Qur’an dan menjamu orang berbuka puasa”.

Dilaporkan Imam Syafi’i menamatkan bacaan Al-Qur’an sebanyak 60 kali sepanjang bulan Ramadhan. Ini bermakna secara purata setiap hari beliau akan menghabiskan bacaan Al-Qur’an dua kali.

Begitu juga dengan gurunya di kota Madinah Imam Malik bin Anas. Beliau sanggup menutup kelas-kelas pengajian hadith dan fikah Islam semata-mata untuk memberi lebih masa dan tumpuan membaca Al-Qur’an. Bahkan beliau juga berhenti dari menjawab soalan-soalan berkaitan agama, kata beliau, “ini adalah bulan Al-Qur’an”.

Banyak lagi kisah-kisah kesungguhan sarjana Islam dan orang-orang soleh dari generasi awal. Ramadhan adalah bazar akhirat.

Read Full Post »

Sahabat Nabi bernama Abu Sa’id al-Khudri (semoga Allah redha kepada beliau) melaporkan dari Nabi Muhammad (selawat dan salam buat beliau)’“Barangsiapa sungguh-sungguh berusaha untuk sabar, nescaya Allah akan memudahkan kesabaran baginya. Dan tidaklah seseorang dianugerahi pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada sifat sabar.” (Bukhari dan Muslim)

Ramadan juga dikenali sebagai “bulan kesabaran” seperti yang dilaporkan dalam kitab Silsilah Hadis Sahih oleh Syaikh Muhammad Nasiruddin al-Albani (semoga Allah merahmatinya).

Ibadah puasa dalam bulan Ramadan dan sifat sabar mempunyai kaitan yang sangat erat. Jika makna puasa ialah menahan diri dari makan, minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa, demikian juga definisi sabar.

Allah berkata dalam kitabnya tentang sabar,

“Maka bersabarlah kamu dengan kesabaran yang indah.” (Al-Ma’arij ayat 5)

Di dalam kitab tafsirnya Fathul Qadir,  Imam Syaukani (semoga Allah merahmatinya) menjelaskan makna kesabaran yang indah sebagai; menahan diri dari berputus asa, dan menahan lisan dari keluh-kesah, serta menahan anggota badan dari perbuatan yang dilarang oleh Allah.

Dalam hadis yang lain nabi pernah berkata, “Seandainya seorang memaki engkau atau mengatakan kamu bodoh, maka katakanlah ‘Sesungguhnya aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa’. (Sahih Al-Jami As-Saghir)

Nabi tidak berkata sesuatu melainkan ia merupakan wahyu atau petunjuk dari Allah.

Dari hadis ini dapat difahami, orang-orang yang berpuasa akan selalu diuji oleh Allah. Ujian-ujian berbentuk makanan dan minuman yang lazat lazimnya dapat ditempuh dengan baik. Selain itu, orang-orang yang berpuasa akan diuji dengan cacian dan makian dari orang lain. Termasuk juga berdasarkan hadis ini ujian dipanggil dengan ‘jahil’ dan ‘bodoh’.

Bagi menangani situasi ini, Nabi menyarankan kita memberitahu, “Saya berpuasa, saya berpuasa”. Tujuan pertamanya bukanlah untuk memberitahu orang yang mencaci kita, sebaliknya ialah untuk memberitahu diri kita sendiri, demi menjaga kualiti pahala puasa kita.

Hubungan Ibadah Puasa dan Ibadah Sabar

Ibadah puasa dan ibadah sabar punya hubungan yang erat. Allah menjanjikan ganjaran pahala yang tidak terbatas kepada orang-orang yang sabar di dalam Al-Qur’an,

“Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan disempurnakan (ganjaran) pahala mereka tanpa batas.” (Surah az-Zumar, ayat10)

Ini senada dengan ganjaran yang Allah janjikan kepada orang-orang yang berpuasa. Allah menentukan jumlah ganjaran yang akan diperolehi untuk kebanyakan amal ibadah. Sebagai contoh 10 ganjaran pahala untuk setiap huruf bacaan Al-Qur’an. Begitu juga ganjaran sehingga 700 kali ganda pada orang-orang yang ikhlas bersedekah.

Sebaliknya untuk ibadah puasa, Allah merahsiakan ganjaran yang akan diberikan. Kata nabi dalam satu hadis, Semua amal (saleh yang dikerjakan) manusia dilipatgandakan (pahalanya), satu kebaikan (diberi ganjaran) sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat. Allah Ta’ala berfirman: “Kecuali puasa (ganjarannya tidak terbatas), karena sesungguhnya puasa itu (khusus) untuk-Ku dan Akulah yang akan memberikan ganjaran (kebaikan) baginya.” (Hadis Bukhari & Muslim)

Seorang sarjana Islam Imam Ibnu Rajab al-Hambali (semoga Allah merahmatinya) menjelaskan eratnya hubungan puasa dengan sifat sabar dalam ucapan beliau, “Sabar itu ada tiga macam: (1) sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, (2) sabar dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan-Nya, dan(3) sabar dalam menghadapi ketentuan-ketentuan-Nya yang tidak sesuai dengan keinginan. Ketiga bentuk sabar ini  terkumpul dalam ibadah puasa, kerana (dengan) berpuasa (kita harus) bersabar dalam (menjalankan) ketaatan kepada Allah, dan bersabar dari semua keinginan syahwat yang diharamkan-Nya bagi orang yang berpuasa, serta bersabar dalam (menghadapi) beratnya (rasa) lapar, haus, dan lemahnya badan yang dialami orang yang berpuasa”(Lataif Ma’arif)

Rukun sabar ada 3. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim (semoga Allah merahmatinya) iaitu menahan diri dari sikap murka terhadap ketentuan Allah, menahan lisan dari keluh-kesah, dan menahan anggota badan dari perbuatan yang dilarang oleh Allah.

Salah satu dari dimensi sabar yang dituntut ketika berpuasa ialah menahan lisan dari keluh-kesah, berkata-kata kotor dan kosong, dan juga mencaci-maki sesame Muslim ataupun mencaci-maki pemerintah Muslim.

Adasebuah anekdot menarik direkodkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Ash-Sham wa Adab Lisan.

Zaidah bin Qudamah bertanya kepada Mansyur bin Muktamar, “Apabila saya berpuasa, bolehkah saya mencela penguasa?” Beliau menjawab, “Tidak.”

Zaidah bertanya lagi, “Kalau begitu, bolehkah saya mencela hamba hawa nafsu (orang yang mencela penguasa).” Beliau menjawab, “Ya! Boleh.” (juga direkod dalam Al-Hilya oleh Abu Nu’im)

 

Read Full Post »

Older Posts »